Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
 
 
 
 
 
 
การชำระภาษีที่ดิน ป้าย โรงเรือน เพื่อบำรุงท้องที่ที่ท่านอยู่นะคะ
 

การชำระภาษีโรงเรือนที่ดิน, ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง
กับโรงเรือนนั้น ๆ  และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น         - โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน ธนาคาร โรงแรม
โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ สนามมวย คลังสินค้า ฯลฯ
         - สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ คานเรือ
ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้าง  ติดกับที่ดินเป็นการถาวร
         - ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ
หมายถึง ที่ดิน ซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน
ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน
          - ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน <!--[endif]-->ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน            1. เจ้าของทรัพย์สิน (ผู้รับประเมิน) จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด.2)  ณ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครแหลมฉบัง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
(ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี)
           2. เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8)
จะต้องชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษีอัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 2.5 ของค่ารายปี(ค่าเช่า)การไม่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดเวลา           กรณีผู้รับประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน
ค่าภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่ม * * * กดังนี้
ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5
ของค่าภาษี
ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5
ของค่าภาษีถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของค่าภาษี          ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2543 มาตรา 44 กำหนดว่า ถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน
สี่เดือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ยึด อายัด
หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษีเพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าภาษี
เงินเพิ่ม
การยื่นอุทธรณ์         เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการ
ประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8)***การแจ้งห้องว่างและพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ ให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
ณ งานธุรการ สำนักการคลัง***
ภาษีป้าย       เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหารายได้
ไม่ว่าจะแสดงไว้ที่วัตถุใด หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดขั้นตอนการชำระภาษีป้าย         1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ถ้าไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้ ให้ผู้ครอบครองอาคารหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายน้ำตั้งอยู่เป็นผู้ที่
มีหน้าที่เสียภาษี
         2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รัแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
         3.ถ้าภาษีป้ายตั้งแต่ 3000 ทขึ้นไป สามารถผ่อนผันชำระเป็นสามงวดได้
อัตราค่าภาษีป้ายภาษีป้ายประเภท ข้อความป้ายที่มี อัตราภาษี
1 อักษรไทย 3   บาท/500 ตร.ซม.
2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือกปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น 20   บาท/500 ตร.ซม.
3 (ก) ไม่มีอักษรไทย   ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่(ข) มีอักษรไทย   บางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 40   บาท/500 ตร.ซม.

***หมายเหตุ ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตรา
ที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาทการไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลา       1.ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
       2.ยื่นแบบไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงเสียเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
       3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
ของค่าภาษีการยื่นอุทธรณ์
           ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรมแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่           เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
           เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)
ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน(ทุกรอบ 4 ปี) ณ งานจัดเก็บรายได้
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลังผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปีการไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาผู้มีหน้าที่เสียภาษี         1.กรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่ม * * * กร้อยละ 10
ของจำนวนเงินค่าภาษี
          2.กรณีไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่ม * * * กร้อยละ 2
ต่อเดือนของจำนวนเงิน ค่าภาษี เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนการยื่นอุทธรณ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้อง
อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.บ.ท.9 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน***กรณีที่บุคคลได้เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ จำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของ
ที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่
หรือ จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง***เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อกรณีมาชำระภาษีท้องถิ่น1.สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน
2.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(กรณีเป็นนิติบุคคล)
3.สัญญาเช่า
4.สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (นส.3 , นส.3ก),โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย)
5.สำเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร6.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10.- บาท
(กรณีมอบอำนาจ)เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อกรณีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร1.สำเนาฉบับเดิม ก่อนการแบ่งแยก(ถ้ามี) หรือ
2.สำเนาใบเสร็จรับเงิน ภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีโรงเรือนและที่ดินปีสุดท้ายเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ครั้งสุดท้าย)***หมายเหตุ สำหรับผู้ประกอบการซึ่งยกเลิกกิจการให้แจ้งเทศบาลภายใน 15 วัน
นับจากวันยกเลิกกิจการ


                

เขียนโดย   คุณ อบต.ชะอมค่ะ.....

วันที่ 23 เม.ย. 2556 เวลา 11.25 น. [ IP : 182.52.106.40 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม หมู่ ๒ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๓๖-๗๑๔-๕๗๓,๐๓๖-๗๑๔-๕๗๔ โทรสาร : ๐๓๖-๗๑๔-๕๗๔
จำนวนผู้เข้าชม 611,036 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2554