หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

นายพยุง เชียงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
ที่ทำการ อบต.ชะอม
"แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่
เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าแบบยั่งยืน
มีความรู้ มีความทันสมัย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

วิสัยทัศน์ อบต.ชะอม

นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อบต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
นายพยุง เชียงทอง
นายก อบต.ชะอม
1
2
3
 
 
ต้นไม้ขุดล้อม ต.ชะอม
ไม้ขุดล้อม
     
 
วัดป่าสว่างบุญ
แก่งลานรัก
     
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชะอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  น้ำประปา
  การศึกษา
  สาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 มี.ค. 2554
 
     
ข้อบัญญัติ อบต.ชะอม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 145 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 91 
 
ทต.หน้าพระลาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหน้าพระลาน [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หน้าพระลาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 4 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.สระบุรี ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ DLTV [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.สวนดอกไม้ การลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้าในพื้นที่ตำบลสวนดอกไม้ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.สวนดอกไม้ การฉีดพรมน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนราชการ ในเขตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนดอกไม้ การประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ การฉีดพรมนำ้ยาฆ่าเชื้อหมู่บ้านแกรนด์โฮม 3 และชุมชนบ้านเจ้าฟ้าใต้ หมู่ที่ 3 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อมูลผูเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร \"การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน\" รุ่นที่ 2  [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 60 
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 1703) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 1702) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
 
     
 
   
   
 
 
 


ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภา [ 1 เม.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหินตั้ง [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการตั้งด่าน [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมากางเต็นท์พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการตั้ [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อผ้าปิดจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพ [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา (กองช่าง) โดยวิธี [ 20 มี.ค. 2563 ]