คุณต้องการให้ อบต.ชะอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การคมนาคม ( 95 )
18.89%
แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ( 84 )
16.70%
น้ำประปา ( 201 )
39.96%
การศึกษา ( 101 )
20.08%
สาธารณสุข ( 7 )
1.39%
การบริการประชาชน ( 15 )
2.98%