คุณต้องการให้ อบต.ชะอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การคมนาคม ( 95 )
18.74%
แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ( 84 )
16.57%
น้ำประปา ( 205 )
40.43%
การศึกษา ( 101 )
19.92%
สาธารณสุข ( 7 )
1.38%
การบริการประชาชน ( 15 )
2.96%